Shalat Jum’at

 

JADWAL KHOTIB DAN IMAM SHOLAT JUM’AT

MASJID AGUNG SYEKH QURO KARAWANG TAHUN  2021

BULAN : JANUARIBULAN JULI
NO.TGLKHOTIB/IMAMNO.TGLKHOTIB/IMAM
1. 1Kemenag Kab.Karawang27.2KH.Burhanudin Abdillah, M.Pd
2.8KH.Abdul Kosim. Lc. MM.Pd28.9KH.Anding Mujahidin, M.A
3.15KH.DR. Tajudin Nur,M.Pd29.16KH.Agus Muhaimin, S.Ag
4.22KH.Drs.Ujang Mashudi Shaleh, MM30.23KHQ.Lili Wahyudi, M.Pd
5.29KH. Drs.Asep Nazarudin, M.A31.30KH.Nandang Qusyaeri, S.H
BULAN : FEBRUARIBULAN AGUSTUS
6.5KH. Ubaidillah, L.c32.6Muhammad Harris Ibnu Ali (Gus Haris)
7.12KH.Drs.Sya’roni, Ma’sum, M.M33.13Drs. KH.Eqi Kazmini
8.19KH.DR.Zaenal Arifin. AR, M.Pd34.20QH.Tb.Ahmad Al Hasyiri, SQ.S.H.i
9.26KH. Ceceng Syarif Husen, MM.M.Pd35.27KH.DR. E Tajudin Noor, M.Si
BULAN : MARETBULAN SEPTEMBER
10.5KH.Burhanudin Abdillah, M.Pd36.3Kemenag Kab.Karawang
11.12KH.Anding Mujahidin, M.A37.10KH.Abdul Kosim. Lc. MM.Pd
12.19KH.Agus Muhaimin, S.Ag38.17KH.DR. Tajudin Nur,M.Pd
13.26KHQ.Lili Wahyudi, M.Pd39.24KH.Drs.Ujang Mashudi Shaleh, MM
BULAN : APRILBULAN OKTOBER
14.2KH.Nandang Qusyaeri, S.H40.1KH. Drs.Asep Nazarudin, M.A
15.9Muhammad Harris Ibnu Ali (Gus Haris)41.8KH. Ubaidillah, L.c
16.16Drs. KH.Eqi Kazmini42.15KH.Drs.Sya’roni, Ma’sum, M.M
17.23QH.Tb.Ahmad Al Hasyiri, SQ.S.H.i43.22KH.DR.Zaenal Arifin. AR, M.Pd
18.30KH.DR. E Tajudin Noor, M.Si44.29KH. Ceceng Syarif Husen, MM.M.Pd
BULAN : MEIBULAN NOVEMBER
19.7Kemenag Kab.Karawang45.5KH.Burhanudin Abdillah, M.Pd
20.14KH.Abdul Kosim. Lc. MM.Pd46.12KH.Anding Mujahidin, M.A
21.21KH.DR. Tajudin Nur,M.Pd47.19KH.Agus Muhaimin, S.Ag
22.28KH.Drs.Ujang Mashudi Shaleh, MM48.26KHQ.Lili Wahyudi, M.Pd
BULAN JUNIBULAN DESEMBER
23.4KH. Ubaidillah, L.c49.3KH.Nandang Qusyaeri, S.H
24.11KH.Drs.Sya’roni, Ma’sum, M.M50.10Muhammad Harris Ibnu Ali (Gus Haris)
25.18KH.DR.Zaenal Arifin. AR, M.Pd51.17Drs. KH.Eqi Kazmini
26.25KH. Ceceng Syarif Husen, MM.M.Pd52.24QH.Tb.Ahmad Al Hasyiri, SQ.S.H.i
   53.31KH.DR. E Tajudin Noor, M.Si